شرکت در نمایشگاه های مختلف

نمایشگاه های شرکت شده توسط گروه صنعتی سوفیلتر

  • نمایشگاه دام طیور تبریز سال 1393
  • نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران 1393
  • نمایشگاه توانمندیهای آبفا سالن حجاب 1393
  • نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران 1394
  • نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای سرمایشی گرمایشی تهران 1394
  • نمایشگاه آب و فاضلاب تهران سال 1395
  • نمایشگاه آب و فاضلاب تهران سال 1396
  • نمایشگاه آب و فاضلاب تهران سال 1397
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background